Bestuursstructuur

Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering komt gewoonlijk eenmaal per jaar bij elkaar. Zij kiest de bestuursleden, stelt de contributie en begroting van inkomsten en uitgaven vast. Op basis van deze begroting verkrijgt het hoofdbestuur het mandaat om het voorgestelde beleid uit te voeren. Tevens legt het bestuur (financiële) verantwoording af over het beleid van het afgelopen seizoen.

Het hoofdbestuur bestaat uit 7 leden en vergadert eens per maand (laatste donderdag van de maand). Haar taak is het vastgestelde beleid uit te voeren en de dagelijkse gang van zaken te bewaken en te reageren op de actualiteit. Elk hoofdbestuurlid heeft zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied. De voorzitter onderhoudt de externe relaties, coördineert de activiteiten binnen het bestuur en is aanspreekpunt voor de bestuurscoördinatoren voor de selectie. De vice-voorzitter regelt de relaties met sponsoren, stuurt de interne commissies aan en vervangt de voorzitter als deze er niet is. De penningmeester is verantwoordelijk voor de realisatie van de begroting van inkomsten en uitgaven, de salaris en vergoedingen administratie en, bijgestaan door de bestuurscoördinator voor kantinezaken, voor de inkoop en verkoop in de kantine. De secretaris onderhoudt de contacten met de KNVB over ondermeer wedstrijdzaken. Gesteund door de ledenadministrateur is hij bovendien verantwoordelijk voor een zo nauwkeurig mogelijke ledenadministratie en is aanspreekpunt voor de bestuurscoördinator zaalvoetbal. De voorzitter van de jeugdafdeling is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot het jeugdvoetbal. Hij beschikt daartoe over een eigen jeugdbestuur en coördinatoren. De voorzitter van de afdeling vrouwen en meisjes is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot het vrouwen en meisjesvoetbal. Ook hij beschikt daartoe over een eigen bestuur en coördinatoren. Het hoofdbestuurslid PR en sponsoring is belast met de uitvoering van het sponsorbeleid en het actief onderhouden van contacten met de media.

Het hoofdbestuur bestaat verder nog uit een aantal bestuurscoördinatoren voor het selectiebeleid, het zaalvoetbal, kantine aangelegenheden, damesvoetbal, ledenadministrateur, secretariaat en assistent wedstrijdzaken. Deze bestuursleden coördineren specifieke onderdelen binnen onze vereniging of ondersteunen hoofdbestuursleden.

Zowel het jeugdvoetbal als ook het dames en meisjesvoetbal heeft een eigen bestuur en een, binnen de vastgestelde kaders ( bijvoorbeeld jeugdplan), zelfstandige verantwoordelijkheid.

Tenslotte zijn deeltaken ondergebracht bij verschillende commissies